ΜΑΘΗΜΑ Β: Αγορά και Επιχειρηματικότητα – Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

-- Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Συστήματα - Αρχές Κοστολόγησης
-- Λογαριασμοί και Βιβλία
-- Δόμηση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οργάνωση Αρχείων
-- Μηχανογράφηση Επιχείρησης
-- Μορφή Εταιρείας και Κύκλος Εργασιών (Απογραφή, Εγγραφές, Ανοίγματος Λογαριασμών και Βιβλίων, Εγγραφές , Ισοζύγια, Ισολογισμοί κ.α.)
-- Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης
-- Έσοδα - Έξοδα
-- Έξοδα Επιχειρηματικής Λειτουργίας
-- Κοστολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών
-- Ανάπτυξη Φοροτεχνικών και Λογιστικών θεμάτων - Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων – Εμπορικές Εφαρμογές
-- Νομική Μορφή Εταιρείας
-- Εμπορικές Συναλλαγές
-- Εταίροι και Ποσοστό Συμμετοχής στις Νομικές Μορφές των Εταιρειών
-- Επιχείρηση και Νέες Τεχνολογίες
-- Εμπορική και Λογιστική Μηχανογράφηση Εταιρειών
-- Ηλεκτρονικό Εμπόριο
-- Ιστοσελίδες Προβολής της Επιχείρησης μέσω Internet
-- Ηλεκτρονικές Φόρμες και Συναλλαγές
-- Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάπτυξης της Επιχείρησης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών - Δίκτυα
-- Κίνητρα Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών για την Ανάπτυξη της Επιχείρησης και της Επιχειρηματικότητας
-- Δημιουργία Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων
-- Στρατηγική Πληροφορικών Συστημάτων για Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις
-- Διαχείριση Έργων και Κινδύνων
-- Διαχείριση Γνώσης
-- Διαχείριση Στοιχείων και Βάσεις Δεδομένων
-- Φορολογία Εισοδήματος
-- Οργάνωση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
-- Συνέντευξη και Πρόσληψη Προσωπικού
-- Οργανόγραμμα Εταιρείας
-- Μορφές Ηγεσίας και Δημιουργία Ομάδων Εκτέλεσης Έργων
-- Δια βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση Προσωπικού
-- Κίνητρα Προσωπικού – Αμοιβές – Αξιολόγηση Προσωπικού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ώρες