ΜΑΘΗΜΑ Α: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

-- Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα
-- Αρχές Οργάνωσης, Κίνητρα επιχειρηματικότητας – Προφίλ Σύγχρονου Επιχειρηματία
-- Βασικές Διοικητικές και Οικονομικές Λειτουργίες Επιχείρησης
-- Προγραμματισμός Δράσεων, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Λήψη Σποφάσεων
-- Στελέχωση Επιχείρησης
-- Επικοινωνία
-- Marketing και Πωλήσεις
-- Βασικές αρχές
-- Ανάπτυξη Προϊόντος και Επωνυμίας (franchising)
-- Έρευνα Αγοράς
-- Οργάνωση και Διαχείριση Πωλήσεων – Τιμολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών
-- Επιχειρηματικές Συναλλαγές
-- Ύψος Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών Εταιρείας και Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης
-- Εισαγωγή Εταιρείας στο Χρηματιστήριο
-- Στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό
-- Νομικό Πλαίσιο Δράσεων
-- Πληροφοριακά Συστήματα
-- Στρατηγική Επιχειρήσεων
-- Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Επιχείρησης – Λειτουργία Ελέγχου
-- Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον – Παγκοσμιοποίηση και Επιχειρηματικότητα
-- Διαχείριση αποθεμάτων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36ώρες