Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

      

Ιδέες έχεις...;

      Μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) μπορείς να επιτύχεις:
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας ως προς την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  • Ανάδειξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης.
  • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
  • Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.