ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο της Λιμόζ (Université de Limoges) της Γαλλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), στον τομέα της Πληροφορικής με τίτλο: «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών» (Informatique, Synthèse d’Images et Conception Graphique − ISICG) και με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (Technologies d’Internet et de Multimédia TIM) (Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Φ.Ε.Κ. 181/Β΄/31-01-2013)

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται πρακτική άσκηση σε ερευνητικό εργαστήριο ή επιχείρηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης η διάρκειά του παρατείνεται κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών.

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙΑθήνας στο Αιγάλεω κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Η παρούσα προκήρυξη απευθύνεται σε πτυχιούχους Σμημάτων Πληροφορικής ή και άλλωνειδικοτήτων που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Οι πτυχιούχοι αυτοί πρέπει να είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή Σ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγούς της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση ισοτιμίας του τίτλου τους από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.). Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι τον Οκτώβριο του 2015.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πιστοποιούν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Το κόστος φοίτησης είναι 500 € για την εγγραφή σε κάθε ένα από τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών το οποίο καταβάλλεται με την έναρξη των μαθημάτων (ή κατανεμημένο σε δύο δόσεις) και 200 € για την εγγραφή στο τέταρτο (4ο) εξάμηνο σπουδών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων : 17η Ιουλίου 2015

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονική από το δικτυακό τόπο.
  2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  3. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα.
  4. Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  5. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή στις περιπτώσεις που απαιτείται.
  6. Αποδεικτικά γλωσσομάθειας.
  7. Υπόμνημα, μίας σελίδας το πολύ, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος και τους γενικότερους στόχους του -επιστημονικούς, επαγγελματικούς κτλ.
  8. Κάθε άλλο στοιχείο (συστατικές επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών κ.ά.) που, κατά την γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.
  9. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα: «Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μου αίτηση, καθώς και στο φάκελο υποψηφιότητάς μου είναι αληθή».

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται μέσω του ιστοτόπου του ΠΜΣ και σε αρχεία μορφής word και pdf (σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται δεκτή ταχυδρομική υποβολή). Μετά την επιλογή απαιτείται η κατάθεση στη Γραμματεία του ΠΜΣ των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη η γενική βαθμολογία, η επίδοση στα συναφή προς το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και κυρίως της γαλλικής, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και οι συστατικές επιστολές. Η τελική επιλογή περιλαμβάνει επίσης προσωπική συνέντευξη, στην επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ., των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ / Πληροφορίες:
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αγ. Σπυρίδωνος & Παλληκαρίδη, 122 10 Αιγάλεω
ΤΗΛ.: 210 5385826, e-mail: master-isicg@teiath.gr
και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του τμήματος στη διεύθυνση: http://master-isicg.teiath.gr

Επίσης : Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (Τηλ.: 2105385312, Fax: 2105910975)
και ιστοσελίδα του ΠΜΣ Master-ISICG/TIM στη διεύθυνση: http://master-isicg.teiath.gr

Ο Πρόεδρος του ΣΕΙ Αθήνας Ο Διευθυντής του ΠΜΣ (Master ISICG/TIM)
Μιχαήλ Μπρατάκος Γεώργιος Μιαούλης
Καθηγητής Καθηγητής